Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne - finantsaruanded koos auditi arvamuskirjaga

Avalik-õiguslikud ettevõtted on seadusega kohustatud tagama, et nende finantsaruanded Kolm finantsaruannet Kolm finantsaruannet on kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne. Neid kolme põhiväidet kontrollib keeruliselt registreeritud CPA. Sõltumatu auditi eesmärk on anda kindlus, et juhtkond on esitanud finantsaruanded, milles pole olulisi vigu. Lisaks tagab sõltumatu ja kvalifitseeritud CPA palkamine pankadele, tarnijatele ja potentsiaalsetele investoritele kindluse, et ettevõte on rahaliselt usaldusväärne ja krediidivõimeline. Auditeeritud finantsaruandeid on vaja otsustajatele teabe edastamiseks.

Auditeeritud finantsaruannete teema

Finantsauditi käigus kinnitab CPA, et finantsaruanded ei sisalda olulisi vigu. Oluliste vigade esinemise korral soovitab CPA võtta parandusmeetmeid, mis vastavad üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele (GAAP). GAAP GAAP ehk üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted on üldtunnustatud reeglite ja protseduuride kogum, mis on ette nähtud ettevõtte raamatupidamise ja finantsaruandluse juhtimiseks. GAAP on finantsaruandluse standardite nõukogu (FASB) ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) koostöös välja töötatud terviklik raamatupidamistava.

Järgmised on auditeeritud finantsaruannete peamised tüübid:

# 1 kasumiaruanne

Kasumiaruande kasumiaruande mall Tasuta kasumiaruande allalaaditav mall. Koostage oma Exceli faili iga-aastaste ja igakuiste mallidega oma kasumiaruanne. Toimik sisaldab tulusid, müüdud kaupade maksumust, brutokasumit, turundust, müüki, G&A-d, palku, palka, intressikulu, amortisatsiooni, amortisatsiooni, makse, netotulu näitab ettevõtte majandusaasta tegevust. Aruandes kajastatakse tulu Müügitulu Müügitulu on tulu, mille ettevõte saab oma kaupade müügist või teenuste osutamisest. Raamatupidamises võib mõisteid "müük" ja "tulu" kasutada ja sageli kasutatakse samamoodi, tähendades sama. Tulu ei tähenda tingimata saadud sularaha. perioodi jooksul teenitud tulud ja kulud. Viimasel real näitab aruanne puhaskasumi puhaskasumi marginaali puhaskasumi marginaali (tuntud ka kui "kasumimarginaali" või "puhaskasumi marginaali suhet") on finantssuhe, mida kasutatakse ettevõtte kogukasumi protsendi arvutamiseks kogu kasumist tulu. See mõõdab ettevõtte puhaskasumi suurust ühe saadud tulu dollari kohta. perioodi kahjum või kahjum. (See asjaolu on tegelikult termini "alumine rida" päritolu, kuna kasumiaruande alumine rida näitab ettevõtte aasta kasumit / kahjumit.)

Kasumi aktsia kohta (EPS) võib lisada, kui finantsaruanded on välja andnud börsil noteeritud ettevõte.

Audiitor kontrollib tehingute õigsust, kontrollides kassaraamatut ja üksikuid raamatupidamisraamatuid.

# 2 bilanss

Bilanss Bilanss Bilanss on üks kolmest põhiaruandest. Need väljavõtted on nii finantsmudeli kui ka raamatupidamise võtmetähtsusega. Bilansis kuvatakse ettevõtte koguvarad ja nende varade finantseerimine kas võla või omakapitali kaudu. Varad = kohustused + omakapital kajastab ettevõtte finantsseisundit eelarveaasta lõpus (või muul ajal bilansi koostamise ajal; näiteks ettevõtetelt nõutakse laenu taotlemisel tavaliselt bilanssi). See näitab ettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali väärtust. Vara ja kohustuste veergudes olevad kirjed on esitatud likviidsuse järjekorras, kõigepealt esitatakse kõige likviidsemad kirjed. Audiitor võib kontrollida varade ja kohustuste olemasolu ning esitatud arvude õigsust.

# 3 rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne (ametlikult nimetatud rahavoogude aruandeks) sisaldab teavet selle kohta, kui palju raha on ettevõte antud ajavahemikul genereerinud ja kasutanud. See sisaldab 3 jaotist: raha operatsioonidest, raha investeerimisest ja raha rahastamisest. võib lisada ka auditeeritud finantsaruannetesse. Rahavoogude aruanne näitab eelarveaasta raha sisse- ja väljavoolu. See annab ülevaate ettevõtte võimest täita oma lühiajalisi kohustusi ja jätkata tegevust lähitulevikus. Audiitor võib kontrollida rahavoogude aruande kandeid pangaväljavõtte alusel ja kontrollida ka joonealuste märkuste õigsust.

Auditi arvamuskiri

Audiitor väljastab pärast auditiprotsessi lõpuleviimist auditi arvamuskirja ja see sisaldub auditeeritud finantsaruannetes. Selles kirjas avaldab audiitor ülevaadatud finantsaruanded ja kasutatud auditimeetodi. Kui finantsaruannetes ei olnud olulisi vigu, annab audiitor auditi arvamuse, et raamatupidamise aastaaruanne esindab tõelist ja õiglast ülevaadet ettevõtte tegevusest ja olukorrast.

Lisateavet AICPA auditistandardite kohta.

Auditi arvamuskirja sisu

Allpool on näide auditi arvamuskirjast, mida saab kasutada ainult hariduslikel eesmärkidel.

Austatud direktorite nõukogu

XYZ ettevõte

Meie, audiitorid, oleme auditeerinud ettevõtte XYZ kasumiaruannet, bilanssi ja rahavoogude aruannet seisuga 31. detsember 2018.

Lõpetasime auditi vastavalt Ameerika Ühendriikides üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete (GAAP) sätestatud auditeerimisstandarditele. Selle auditi põhjal oleme saanud piisava kinnituse, et ülaltoodud finantsaruannetes ei ole olulisi väärkajastamisi.

Auditi raames uurisime ja testisime tõendeid, mis toetavad finantsaruannetes sisalduvaid andmeid. Samuti hindasime ettevõtte raamatupidamisaruannete koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja hinnanguid. See audit moodustas meie arvamuse aluse, mis on öeldud allpool.

Meie arvates on XYZ Company finantsaruanded esindatud Ameerika Ühendriikides vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele (GAAP).

[Allkiri]

Audiitori nimi

Lisaressursid

Loodame, et see on olnud kasulik juhend auditeeritud finantsaruannete kohta. Finance on finantsmodelleerimise ja hindamise analüütiku (FMVA) ™ ametlik ülemaailmne pakkuja FMVA® Certification Liituge 350 600+ üliõpilasega, kes töötavad sellistes ettevõtetes nagu Amazon, J.P. Morgan ja Ferrari.

Kui soovite rohkem teada saada, on Finance'il kõik karjääri edendamiseks vajalikud ressursid:

  • IFRS vs US GAAP IFRS vs US GAAP IFRS vs US GAAP viitab kahele raamatupidamisstandardile ja põhimõttele, mida maailma riigid finantsaruandluse osas järgivad. Rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid (IFRS) järgib rohkem kui 110 riiki, mis soodustavad finantsaruannete koostamisel ühetaolisust.
  • SEC MD&A Mis on MD&A? Juhtimisarutelud ja -analüüs (MD&A) on osa majandusaasta aruandest või SEC-i esitamisest 10-K, mis annab ülevaate ettevõtte eelmisel perioodil toimimisest, praegusest finantsseisundist ja juhtkonna tulevikuprognoosidest.
  • SEC 10-K 10-K vorm 10-K on üksikasjalik aastaaruanne, mis tuleb esitada USA väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC). Esitamine annab põhjaliku kokkuvõtte ettevõtte aasta tulemustest. See on üksikasjalikum kui majandusaasta aruanne, mis saadetakse aktsionäridele
  • SEC-viilude tüübid SEC-viilude tüübid USA SEC muudab avalikult kaubeldavatele ettevõtetele kohustuslikuks erinevat tüüpi SEC-esildiste esitamise, vormid sisaldavad 10-K, 10-Q, S-1, S-4, vt näiteid. Kui olete tõsine investor või rahanduse alal tegutsev spetsialist, aitab SEC-i erinevat tüüpi taotluste tundmine ja tõlgendamine teid teadlike investeerimisotsuste tegemisel.

Lang L: none (rec-post)