Ülevaade kaasamisest - ülevaade, kuidas see on tehtud, peamised osapooled

Ülevaatusega kaasamine on tuntud ka kui piiratud kindlus või negatiivne kaasamine. Audiitorid teostavad ülevaatusülesande pärast seda, kui raamatupidaja on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande auditi lõpule viinud, ning seetõttu annab audiitor piiratud kindluse finantsaruannete õigsuse kohta. Kolm finantsaruannet Kolm finantsaruannet on kasumiaruanne, bilanss ja rahavoogude aruanne. Need kolm põhiväidet on keerukad. Töövõtmise ajal viib audiitor läbi uurimis- ja analüütilise ülevaatuse protseduurid, et anda negatiivse kinnitava aruande esitamiseks vajalik mõõdukas kindlustase.

Review Engagement

Negatiivses kinnitusaruandes märgib audiitor, kas ta leidis midagi, mis sunnib teda uskuma, et ühe osapoole väide ei anna tõelist ja õiglast vaadet. Audiitor on kohustatud avalikustama, kui ta on töövõtulepingu käigus kohanud mingit teavet, mis sunnib teda uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei anna ettevõttest õiget ja õiglast ülevaadet või finantsaruanded ei vasta konkreetsetele raamatupidamisstandarditele. Ülevaatusülesanne erineb oluliselt audititööst, kuna esimene annab kavandatud kasutajale vähem kindlust.

Kiire kokkuvõte

 • Ülevaatusülesanne on töövõtu liik, mis annab piiratud kindluse selle kohta, et ettevõtte finantsaruanded vastavad kohaldatavale finantsaruandluse raamistikule.
 • See annab kasutajatele piiratud kindluse finantsaruannete õigsuse või õigsuse kohta.
 • Ülevaatusülesanne võtab vähem aega kui audititöö, kuna sellega on seotud vähem pingutusi.

Kuidas see töötab

Eelistatakse ülevaatamist, kui ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on juba koostatud ja kinnitatud, et see on täpne, ning ettevõte kaasab välise raamatupidaja Big Four raamatupidamisettevõtted. Big Fouri raamatupidamisfirmad viitavad Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG ja Ernst & Noor. Need ettevõtted on neli suurimat professionaalsete teenuste ettevõtet maailmas, mis pakuvad auditi-, tehingu-, maksu-, nõustamis-, riskinõustamis- ja kindlustusmatemaatilisi teenuseid. finantsaruannete ülevaatamiseks. Kuna raamatupidamise aastaaruanne on juba õigeks tõendatud, peab väline raamatupidaja esitama negatiivse kinnituse selle kohta, et finantsaruannetes pole olulisi väärkajastamisi.

Läbivaatamise ajal teeb raamatupidaja analüütilisi protseduure, et arvudest paremini aru saada. Revisjonitöö on raamatupidaja toimingute osas vähem intensiivne. Seetõttu ei saa raamatupidaja avaldada arvamust finantsaruannete õigluse kohta.

Peamised osapooled ülevaatuse töös

Järgnevad on ülevaatuse töös osalemise peamised osapooled ja rollid, mida nad protsessis asetavad:

1. Juhtimine

Juhtkond vastutab peamiste finantsaruannete, st bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande koostamise eest. Rahavoogude aruanne Rahavoogude aruanne (ametlikult nimetatud rahavoogude aruandeks) sisaldab teavet selle kohta, kui palju raha on ettevõte teeninud ja kasutatakse teatud perioodil. See sisaldab 3 jaotist: raha operatsioonidest, raha investeerimisest ja raha rahastamisest. , kooskõlas finantsaruandluse raamistikuga.

Samuti on juhtkond kohustatud rakendama sisekontrollisüsteeme, et aidata koostada oluliste väärkajastamisteta finantsaruandeid. Samuti peaksid nad esitama asjakohased finantsandmed, et aidata raamatupidajal finantsaruandeid õigeaegselt koostada.

2. Praktik

Ülevaatusega seotud isik peab olema litsentseeritud praktik. Praktik on kohustatud hankima tõendeid otse, mitte tuginema kolmandate isikute esitatud tõenditele. Samuti peab ta läbi viima protseduurid, et jõuda järeldusele, kas nende tähelepanu sai midagi, mis paneb neid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei ole koostatud kooskõlas kehtiva finantsaruandluse raamistikuga. Ülevaatusprotseduurid, mida arst peab tegema, hõlmavad järgmist:

 • Päringud ettevõtte kasutatud raamatupidamistavade kohta
 • Juhtkonna kinnitused finantsaruannete õigsuse kohta
 • Juhtivastutus sisekontrollisüsteemide eest
 • Juhtkonna vastutus pettuste avastamisel ja ennetamisel
 • Teave järgnevate sündmuste kohta
 • Pettuste tundmine
 • Registreeritud summade suhtarvud ja seosed
 • Analüütilised protseduurid võrdlustel
 • Asjakohase finantsteabe saamine
 • Finantsteabe registreerimise kord

3. Kavandatud kasutajad

Finantsaruannete kavandatud kasutajad võivad olla aktsionärid Aktsionär Aktsionäriks võib olla isik, ettevõte või organisatsioon, kellel on antud ettevõttes aktsiaid. Aktsionäril peab olema osaline omanik vähemalt üks aktsia ettevõtte aktsias või investeerimisfondis. , investorid, võlausaldajad jne. Läbivaatamine toimub eesmärgiga suurendada kasutaja usaldust finantsaruannete suhtes.

Kuna finantsaruanded on juba auditeeritud ja kinnitatud, on audiitori ülesanne anda negatiivne kindlus selle kohta, kas ülevaadatud finantsaruanded vastavad kehtivatele aruandlusstandarditele ja kas neis pole olulisi väärkajastamisi. Finantsaruandeid peetakse oluliselt valesti, kui need sisaldavad vigu, pettusi või puudusi, mis võivad mõjutada kasutaja majanduslikke otsuseid.

Vaadake üle kaasamine ja auditi kaasamine

Ülevaatamise töövõtu peetakse nõrgemaks kui auditi töövõtu. Auditi töövõtul peab audiitor enne positiivse kinnituse andmist läbi viima rangemad protseduurid. Audiitor peab mõistma ettevõtte sisekontrollisüsteeme ning viima läbi kontrollimist, põhjendamist, järelepärimisi ja analüütilisi protseduure.

Pärast asjakohaste tõendite kogumist ülalmainitud protseduuride kaudu avaldab audiitor arvamuse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas kehtiva finantsaruandluse raamistikuga ja kas need annavad tõelise pildi ettevõtte finantsseisundist.

Sõltuvalt auditi järeldustest võib audiitor esitada tingimusteta arvamuse, kvalifitseeritud arvamuse või negatiivse arvamuse. Kvalifitseerimata arvamus tähendab, et audiitor on veendunud, et finantsaruanne kajastab tõelist ja õiglast vaadet ettevõtte olukorrale ning et selles pole olulisi vigu ega pettusi.

Kvalifitseeritud arvamus antakse välja siis, kui audiitor ei saa finantsaruandluse raamistikust või piirangute ulatusest kõrvalekaldumise tõttu esitada tingimusteta arvamust. Audiitor peab avalikustama spetsiifilised küsimused, mis on seotud kvalifikatsiooniga või kui GAAP reeglitest on oluline kõrvalekalle.

Negatiivne arvamus avaldatakse siis, kui audiitor järeldab, et kõrvalekalded finantsaruandluse raamistikust on nii olulised, et ta usub, et finantsaruanded ei ole õigesti esitatud.

Lisaressursid

Finance pakub sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikaati. Sertifitseeritud pangandus- ja krediidianalüütiku (CBCA) ™ akrediteerimine on krediidianalüütikute globaalne standard, mis hõlmab finants-, raamatupidamis-, krediidianalüüsi, rahavoogude analüüsi, pakti modelleerimist, laenu tagasimaksed ja palju muud. sertifitseerimisprogramm neile, kes soovivad oma karjääri järgmisele tasemele viia. Oma teadmistebaasi õppimise ja arendamise jätkamiseks uurige palun allpool olevaid täiendavaid asjakohaseid ressursse:

 • Audiitori arvamused Audiitori arvamused Sõltumatu audiitori aruandes võib audiitor esitada ühe viiest erinevast arvamusest: puhas (tingimusteta) arvamus; Kvalifitseeritud arvamus GAAP-i lahkumise tõttu; Kvalifitseeritud arvamus reguleerimisala piiramise tõttu; Vastuoluline arvamus GAAP-i lahkumise tõttu; ja arvamuse välistamine piirangu tõttu.
 • Koostamise kaasamine Koostamise kaasamine Koostamise töövõtt on teenus, mille osutab väline raamatupidaja, et aidata juhtkonnal finantsandmete esitamisel
 • Kohtuekspertiisi auditijuht Kohtuekspertiisi auditijuhend Kohtuekspertiisi audit on ettevõtte dokumentide üksikasjalik audit, mida kasutatakse kohtus kohtumenetluses. Kaasatud on raamatupidajad, juristid ja finantsspetsialistid. Sellise auditi käigus otsivad nad korruptsiooni, huvide konflikte, altkäemaksu, väljapressimist, vara omastamist, finantspettusi
 • Audiitorite juriidiline vastutus Audiitorite juriidiline vastutus Mure audiitorite õigusliku vastutuse pärast kasvab iga päevaga. Audiitorid on väga olulised inimesed, sest lõppkokkuvõttes vastutavad nad igasuguste väliste kasutajate finantsaruannete usaldusväärsuse suurendamise eest. Nagu teisi spetsialiste, võib ka neid oodata tsiviil- ja kriminaalvastutus

Lang L: none (rec-post)